Gedragsregels

 

3.           GEDRAGSREGELS

 

3 – 1      Indien er na het beëindigen van de clubcompetitiewedstrijden nog tijd over is en lege

              biljarttafels beschikbaar zijn, kunnen oefenwedstrijden gespeeld worden, of kan er vrij

              gespeeld worden.

 

3 – 2      Leden dienen bij binnenkomst direct hun aanwezigheid bij de wedstrijdleiding te melden

              en tevens eventuele bijzonderheden kenbaar te maken, zodat de wedstrijdleiding hiermee

              rekening kan houden bij het indelen van de partijen.

 

3 – 3      Leden, die niet kunnen komen tussen 19.00 uur en 20.00 uur dienen de wedstrijdleiding

              daarvan in kennis te stellen via tel. nr. 072-5713624 of 072-5720834 en van 18.15 tot

              19.00 uur in het biljartcentrum op tel. nr. 072-5742776.

 

3 – 4      In verband met mogelijke overlast voor de nog aan de gang zijnde partijen is het in principe

              niet toegestaan tussen de rondes op de vrijgekomen tafels te biljarten, behalve op de

              tafels van een vrijgekomen zaaldeel (tafels 1+2+3 of tafels 4+5+6).

 

3 – 5      De biljartkeu-foedraals dienen onder de biljarttafels gedeponeerd te worden en niet op

              stoelen, tafels e.d. gelegd of tegen de wanden geplaatst te worden.

 

3 – 6      Tijdens de wedstrijden kan en mag uitsluitend worden gerookt in de daarvoor bestemde

              “rookruimte”

 

3 – 7      Tijdens het spelen van een partij is het i.v.m. mogelijke beschadiging van het biljartlaken

              voor beide spelers niet toegestaan een horloge of iets dergelijks om de pols van de voor-

              hand te dragen.

 

3 – 8      De niet aan de beurt zijnde speler blijft niet bij het biljart staan, maar neemt plaats op een

              stoel.

 

3 – 9      Na het beëindigen van een partij wordt de biljarttafel door de spelers op de gebruikelijke

              wijze schoongemaakt.

 

3 – 10    Na het beëindigen van een partij is van beide spelers minimaal de verliezende speler ver-

              plicht om de daarop volgende partij op die tafel te arbitreren en te schrijven. Aflossing van

              deze speler is toegestaan mits een correcte arbitrage niet in het geding is. Het schrijven /

              tellen door één persoon is dus in geval van bepaalde omstandigheden gepermitteerd,

              maar het arbitreren door twee personen verdient de voorkeur.

              Het schrijven / tellen gebeurt op de volgende wijze.

              De schrijver / teller dient na elke carambole hardop het totaal aantal gemaakte caram-

              boles te melden. Hij dient na de laatste gemaakte carambole het scorebriefje in te vullen

              en pas daarna het scorebord bij te werken (dus niet na elk punt het bord bijwerken).

              Voor een ieder geldt dat tijdens de wedstrijd geen aanwijzingen aan de spelers mogen

              worden gegeven.

   

3 – 11    Het arbitreren en schrijven van de partijen in de eerste ronde is een verplichting van de op

              dat moment aanwezige resp. tijdens deze partijen binnenkomende niet spelende leden.

              Deze leden dienen zelf bij aanvang van de partijen dit werk op zich te nemen resp. bij

              binnenkomst tijdens de partijen zelf te beoordelen of er bij een biljarttafel nog gearbi-

              treerd/geschreven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt, dat er per tafel minimaal een

              schrijver in functie is.

 

3 – 12    Op de helft van een partij kunnen de arbiter en de schrijver eventueel van taak wisselen.

 

3 – 13    Indien het arbitreren en schrijven door één persoon gebeurt, dient het arbitreren en

              schrijven van de wedstrijd staand bij de biljarttafel plaats te vinden en niet zittend vanaf de

              schrijversplaats.

 

3 – 14    De eerste schrijver van een partij hangt de naamkaartjes van de spelers aan het score-

              bord.

 

3 – 15    Tijdens het spelen van een partij wordt de stand op het scorebord bijgehouden door de

              schrijver/arbiter.

 

3 – 16    Na het beëindigen van een partij levert de arbiter of schrijver het wedstrijdformulier en de   

              naamkaartjes van de spelers in bij de wedstrijdleiding. Het wedstrijdformulier dient volledig

              ingevuld te zijn, dus ook de namen van de arbiter en de schrijver en het resumé (uitge-

              zonderd het gemiddelde).

 

3 – 17    De leden onthouden zich van grof taalgebruik, luid praten of schreeuwen en het maken

              van op- en aanmerkingen tegen aan de beurt zijnde spelers.

 

3 – 18    Een ieder gedraagt zich op sportieve wijze en uit zijn waardering bij goed spel van de

              tegenstander zonder diens concentratie te verstoren.

 

3 – 19    Ten behoeve van het verspelen van de finale zal een speciale instructie geschreven

              worden, waarin aangegeven is wie de deelnemers zijn, hoeveel caramboles gemaakt

              moeten worden, volgens welk speelschema gespeeld wordt enz. enz. Deze instructie zal

              tijdig aan alle deelnemers en andere belanghebbenden uitgereikt worden.

 

3 – 20    Om het verloop van de periodes te kunnen volgen, zullen ranglijsten bijgehouden worden,

              die na elke clubavond berekend worden met behulp van de uitslagen op de ingeleverde

              wedstrijdformulieren (zgn. telbriefjes).

              Deze ranglijsten zullen de eerstvolgende clubavond op het publicatiebord gehangen

              worden. Ook zijn deze gegevens te zien op de website van de Biljartvereniging Heerhugo-

              onder www.bvheerhugowaard.nl.

              Elke week wordt er verslag (nieuwsbrief) gedaan van de gespeelde partijen die in de

              voorgaande week zijn gespeeld.

 

3 – 21    Zijn er omstandigheden, waarin niet is voorzien dan beslist de wedstrijdleiding.

 

Heerhugowaard, april 2017